Privacyverklaring

Basket Peer VZW verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Algemeen
Als Basket Peer VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Basket Peer VZW
Markt 9 bus 1
3990 PEER
info@basketpeer.be
Ondernemingsnummer 0479.053.009

Verwerkingsdoeleinden

Basket Peer VZW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende mogelijke doeleinden en rechtsgronden:

  • de deelname aan de activiteiten van de vzw (rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst);

  • de afsluiting van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (rechtsgrond: wettelijke verplichting van de vzw) (artikel 6 Wet betreffende de rechten van vrijwilligers);

  • communicatie binnen het clubgebeuren. Bijvoorbeeld voor (maar niet beperkt tot) uitnodigingen eetdag, communicatie over de start van de trainingen in het nieuwe seizoen, digitale nieuwsbrief,… via email, whatsapp, sms of telefoon.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;

  • identiteitsgegevens vrijgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer;

  • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

Minderjarigen

Basket Peer VZW verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven (invullen gegevens op www.basketpeer.be/leden geldt als een uitdrukkelijke toestemming)

Opslag van gegevens

De opslag van persoonsgegevens gebeurt via een beveiligde omgeving op hubspot.com

Inzage in gegevens

De toegang tot en inzage in de gegevens wordt beperkt tot enkele (noodzakelijke) personen, nodig voor een vlotte werking van de club: de secretaris, penningmeester en jeugdcoördinator(s).

Gebruik beeldmateriaal

Tijdens wedstrijden, trainingen of clubevents worden er regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt met als doel ze op social media, onze website of digitale nieuwsbrief te gebruiken. Wil je niet dat we (herkenbaar) beeldmateriaal van jou (of jouw zoon/dochter) gebruiken, meldt dit dan via info@basketpeer.be.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan vijf jaar worden bewaard.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

Klacht
De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).